ضرورت پروژه بازطراحی مرکز داده امن


با افزایش تهدیدات سایبری در حوزه فناوری اطلاعات، بخش بزرگی از اقدامات سازمان‌ها و شرکت‌ها معطوف به اقداماتی با عنوان کلی امنیت شده است. به دلیل گستردگی و پیچیدگی ساختار فناوری اطلاعات و االبته مرکز داده به عنوان قلب این ساختار، امکان امن سازی کلیه بخش‌های تشکیل‌دهنده فناوری اطلاعات بدون داشتن طرح جامع که برگرفته از بهروش و استانداردهای امنیتی و کارکردی مرجع بوده، ممکن نمی‌باشد. نکته مهم دیگر این است که، به دلیل ماهیت پیمانه‌ای فناوری اطلاعات، هر اقدامی در جهت امن‌سازی یکی از لایه‌های فناوری اطلاعات به دلیل وابستگی به دیگر لایه‌ها و بخش‌ها محکوم به شکست است. بنابراین امن‌سازی زیر ساخت فناوری اطلاعات و مرکزداده بصورت جزیره‌ای نتیجه بخش نبوده و آورده‌ای برای سازمان ندارد. برای نتیجه‌بخش بودن اقدامات امنیتی، رویکرد فراگیر و جامع به کلیه بخش‌ها فناوری اطلاعات و مرکز داده به شکل برابر، ضروری و حیاتی است. ضرورت‌های فنی و مدیریتی پیش روی فناوری اطلاعات بعنوان بستر سرویس‌دهندگی در سازمان/شرکت را می‌توان اینگونه بیان نمود.

1 1 4

ضرورت‌های فنی

ضرورت‌های فنی اجرای پروژه از طراحی مرکز داده امن:

      ایجاد مرکز داده با کمترین انحراف معیار پیکربندی

      ایجاد مرکز داده با کمترین انحراف معیار امنیتی

      ایجاد مرکز داده با کمترین Down time

      ایجاد مرکز داده با سامانه پشتیبان‌گیری کامل

      ایجاد مرکز داده با سامانه مدیریت جامع و متمرکز

      ایجاد مرکز داده با ویژگی‌های خود بازیابی سریع

      ایجاد مرکز داده با قابلیت اجرای الزامات امنیتی

ضرورت‌های مدیریتی

ضرورت‌های مدیریتی اجرای پروژه از طراحی مرکز داده امن:

      ایجاد مرکز داده ایمن وکارا

      ایجاد مرکز داده قابل اعتماد برای ارائه سرویس پیوسته

      ایجاد مرکز داده با کمترین هزینه نگهداری

      ایجاد مرکز داده با استانداردهای امنیتی

      ایجاد مرکز داده با استانداردهای فنی

      ایجاد مرکز داده با استانداردهای مدیریتی و سیستمی