فرآیند پروژه بازطراحی مرکز داده امن


پروژه باز طراحی مرکز داده امن شامل کلیه اقدامات فنی و اجرایی می‌باشد که هدف آن تعیین شرایط منطقی حال حاضر مرکز داده، طراحی و ارائه پیشنهادات فنی برای رفع مشکلات شناسایی شده امنیتی و کارکردی و در نهایت اجرا و پیاده‌سازی طرح نهایی می‌باشد. پروژه باز طراحی مرکز داده امن از سه بخش مجزا و کلی تشکیل شده است. هر بخش دارای کارکرد خاص و تعریف شده خود می‌باشد. اقدامات انجام شده در هر یک از این سه بخش شامل کلیه لایه‌های منطقی مرکز داده می‌باشد. ماهیت ماژولار پروژه بازطراحی منطقی مرکز داده امن، امکان اجرای یک بخش برحسب نیاز کارفرما را ممکن می‌سازد. به دلیل جامعیت پروژه، پیشنهاد این شرکت اجرای کلیه بخش‌ها پروژه به ترتیب شناخت، طراحی و اجرا می‌باشد.

1 1 6

فاز اجرا

فاز پیاده‌سازی و استقرار از مهم‌ترین فازهای پروژه می‌باشد که می‌تواند به موفقیت و یا عدم موفقیت پروژه منجر گردد. با توجه به اهمیت موضوع، شرکت بهین‌راهکار همواره مسیری را برای پیاده‌سازی و استقرار سیستم و سامانه‌های مورد نظر کارفرما انتخاب می‌نماید که اهداف و کیفیت مورد نظر در بازه‌ی زمانی تعیین شده را با در نظر گرفتن تمامی ملاحظات تعیین شده محقق سازد. در نتیجه رویکرد اجرای پروژه براساس استانداردهای کنترل پروژه تدوین می‌گردد تا امکان رسیدن به اهداف براساس شاخصه زمان ممکن گردد.

فاز طراحی

در فاز طراحی بر اساس الزامات امنیتی، فنی، بخش نامه‌ و دستورالعمل‌های نهاد‌های فرادستی و حکومتی مانند پدافند غیر‌عامل و افتای ریاست جمهوری و البته نیازها و اهداف سازمان، در راستای پیاده‌سازی الزامات امنیتی و کارکردی که مبتنی بر بهروش‌های سازندگان و توسعه‌دهندگان تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری می باشد. اقدام به ارائه طرح می‌گردد. هدف عالی دراین بخش، رفع کلیه مشکلات امنیتی و کارکردی از زوایای گوناگون می‌باشد.

فاز شناخت

فاز شناسایی به تمامی اقداماتی اشاره می‌شود که دارایی‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری سازمان از منظر فنی و پیکربندی‌های انجام شده مورد بررسی قرار داده می‌شود تا انحراف معیارهای امنیتی و کارکردی آن استخراج شود و سپس شرایط موجود بر اساس آن مستند می شود. داده‌های گردآوری شده در این فاز به عنوان ورودی بخش طراحی مورد استفاده قرار داده می‌شود. درستی و دقت در انجام این فاز، تاثیر مستقیم بر کیفیت فاز طراحی خواهد داشت.